De organisatie

De organisatie

Bink heeft 16 kinderdagverblijven, 24 peuterspeelzalen, 34 vestigingen voor buitenschoolse opvang en 1 integraal kindcentrum in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide. Bink is een stichting zonder winstoogmerk. We investeren al onze inkomsten in de kinderen, hun ouders en onze medewerkers.

De raad van bestuur wordt bijgestaan door de regiomanagers. Samen met de raad van bestuur vormen zij het managementteam. De regiomanagers sturen de managers van de vestigingen aan, die op hun beurt leidinggeven aan de pedagogisch medewerkers. In het organogram van Bink is weergegeven hoe onze organisatie eruitziet.

Raad van bestuur, ruim 30 jaar ervaring in kinderopvang

Monique Wittebol is algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur en eindverantwoordelijk voor Bink. Zij heeft als taak de continuïteit en ontwikkeling van de onderneming te bevorderen door het ontwikkelen en realiseren van het strategisch beleid en het behalen van de financiële doelstellingen. Haar marktgerichte benadering en jarenlange inzet op het verstevigen van de positie van de organisatie hebben geresulteerd in marktleiderschap in Hilversum en Soest.

Annemarie van Dieren is directeur bedrijfsvoering en lid van de raad van bestuur. Zij bewaakt de gezonde financiële positie van de organisatie door onder andere een efficiënte bedrijfsvoering. Monique en Annemarie hebben beiden ruim 30 jaar ervaring in de kinderopvang.

De werkwijze, werkverdeling en procedures zijn vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur.

Raad van toezicht

Toezicht houden, meedenken, advies geven aan de raad van bestuur en verantwoording afleggen dat zijn in het kort de taken van de raad van toezicht van Bink. In aanvulling op de statuten is in een reglement vastgelegd wat de werkwijze, de werkverdeling en de procedures van de raad van toezicht zijn, evenals de wijze van omgang met de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit 5 deskundige, bij de kinderopvang betrokken, leden met een brede expertise in hun vakgebied, o.a. organisatieadvies, marketing management en kwaliteit. Zij volgen kritisch het functioneren van Bink en houden de continuïteit van de organisatie in de gaten. 

De raad van bestuur legt 5 keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht en wordt daarbij beoordeeld op de competenties betrokkenheid, integriteit en klantgerichtheid.

Visie op toezicht
De raad van toezicht van Bink heeft de opdracht om toezicht te houden op de besturing van Bink en daarmee op het functioneren van Bink als geheel. In haar visie op toezicht baseert de raad van toezicht zich op de Governancecode Kinderopvang, de waarden die leidend zijn voor het uitoefenen van de functie van de raad van toezicht en de wijze waarop de raad van toezicht haar verschillende rollen invult.

De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar de doelstellingen en naar het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Bink. Zij weegt daartoe de belangen van bij Bink betrokkenen af. Vanzelfsprekend sluit zij aan bij de missie “samen groeien met plezier”, de visie waarin die het belang van goede kinderopvang voor kinderen én ouders onderstreept, het continu verbeteren en de maatschappelijke rol benoemt, en kernwaarden (betrokken, bevlogen en in beweging) van Bink.

Bink is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en werkt volgens de Governancecode Kinderopvang. Qua principes van toezicht heeft de raad van toezicht naast betrokken, bevlogen en in beweging ook “transparant” en “vanuit vertrouwen” benoemd. In haar visie op toezicht heeft de raad van toezicht haar rollen als werkgever en toezichthouder verder uitgewerkt.

Centrale oudercommissie

In de centrale oudercommissie (coc) bespreken ouders op centraal niveau met de raad van bestuur beleidszaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. Elk lid vertegenwoordigt een aantal vestigingen. Daarnaast organiseert de coc jaarlijks een thema-avond, bijvoorbeeld over 'Pesten en weerbaarheid'. Ook houden we ieder jaar een of meerdere ouderpanels. Daarbij wisselen we met een groep ouders van gedachten over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op ontwikkeling, opvoeden of de dienstverlening van Bink.

Ondernemingsraad

Medezeggenschap is belangrijk bij Bink. Conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) hebben wij een ondernemingsraad. De ondernemingsraad is een personeelsvertegenwoordiging en heeft de taak de raad van bestuur te adviseren en de ontwikkelingen van Bink kritisch te volgen, waarbij de belangen van de medewerkers vooropstaan. De ondernemingsraad vergadert regelmatig met de raad van bestuur.