Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden over onze kinderopvang in deze tijd van corona.

Bij welke klachten kan mijn kind niet naar de opvang?

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Kinderen van 0 tot 6 jaar met snottebellen en neusverkoudheidsklachten mogen weer naar de kinderopvang. Kinderen die koorts hebben of kinderen uit een gezin waar een volwassen gezinslid coronaklachten heeft, moeten wel thuis blijven.

Zijn kinderen met chronische aandoeningen wel welkom op de opvang?

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang. Zie voor exacte informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

Hoe zit het met halen & brengen?

We verruimen de breng- en haaltijden. Op het kinderdagverblijf kun je je kind brengen tussen 7.30 en 10.00 uur en ophalen tussen 16.00 en 18.30 uur. Op de buitenschoolse opvang kun je je kind ook tussen 16.00 en 18.30 uur ophalen. Op de peuterspeelzaal is de inlooptijd voor het brengen van 15 minuten naar een halfuur verruimd en ook kunnen kinderen in het halfuur voor sluitingstijd opgehaald worden. We willen je vriendelijk vragen de kinderen weg te brengen in de volgorde van oud naar jong (bso/school, peuter, baby) en op te halen in de volgorde van jong naar oud. Het is belangrijk dat je je aan de 1,5 meter afstand houdt ten aanzien van de (andere) kinderen en de pedagogisch medewerkers. Er mag maximaal één ouder op de groep aanwezig zijn. Dus mocht er nog een ouder op de groep aanwezig zijn als je aankomt, dan willen we je vragen om even te wachten tot deze ouder weg is. Op de buitenschoolse opvang mogen de ouders niet naar binnen. Hoe het brengen en halen van je kind(eren) op de bso gaat, heb je van je vestiging doorgekregen.

Wat verandert er voor de buitenschoolse opvang per 8 juni?

Alle kinderen worden vanaf 8 juni weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract en ook volgens de reguliere openingstijden, zoals in het contract vermeld.

Hoe zit het met goedgekeurde ruildagen en extra dagen?

Ruildagen en extra dagen die zijn aangevraagd en goedgekeurd voordat de corona-crisis uitbrak komen te vervallen. Deze zijn uit het systeem gehaald en de ingezette tegoeden hiervoor zijn teruggeboekt.

Vanaf maandag 8 juni gaan we zoveel mogelijk weer “terug naar normaal”. Dat betekent dat ook ruildagen en extra dagen (ook al is de ruimte om hieraan tegemoet te komen vaak gering) weer via Mijn Bink aangevraagd kunnen worden zoals je dit voor 16 maart ook deed.

Kunnen we ook weer rekenen op vervoer naar sport en zwemles?

Tot de zomervakantie
Wij hebben jullie al eerder laten weten dat het vervoer naar zwemles en sportclubs voorlopig niet kon plaatsvinden. Dit, omdat er te veel onzekerheden en wijzigingen waren in de vervoersbewegingen tussen scholen en buitenschoolse opvang enerzijds en de trainingstijden bij sportclubs anderzijds. Nu de scholen en buitenschoolse opvang per 8 juni weer volledig open gaan, hebben we er over nagedacht of we dit weer kunnen opstarten, maar dit blijkt helaas niet mogelijk te zijn. Het is namelijk op dit moment nog niet duidelijk of scholen allemaal weer de reguliere uitgangstijden gaan hanteren. Daarnaast hebben veel sportclubs hun trainingstijden aangepast of is de zomerstop al ingegaan. Verder zijn er kinderen die ondertussen gestopt zijn of naar een andere sportschool gegaan zijn. Én in zwembaden mogen de kleedkamers nog steeds niet gebruikt worden.
Met andere woorden: wij zouden het hele sport- en zwemvervoer opnieuw moeten inventariseren en inplannen. Met de zomervakantie binnen enkele weken in zicht is dit niet haalbaar en kunnen we dit schooljaar het sportvervoer en zwemles helaas niet hervatten.

Na de zomervakantie
Wij hopen dat het na de zomervakantie mogelijk is om weer naar sportclubs en zwemles te rijden. Dit zal afhankelijk zijn van de coronamaatregelen en richtlijnen die dan gelden en de hoeveelheid bussen en medewerkers die wij kunnen inzetten voor deze vervoersbewegingen. Normaal gesproken krijgen wij de meeste trainingstijden en aanmeldingen pas door in de laatste week van de zomervakantie en in de twee weken daarna. We starten daarom ook nooit eerder dan in de vierde week van het  nieuwe schooljaar met sportvervoer. Omdat we nu ook rekening moeten houden met corona-richtlijnen zal het plannen misschien meer tijd kosten dit jaar. Om toch zo snel mogelijk met het vervoer te kunnen starten hopen we dit jaar de trainingstijden en aanmeldingen eerder binnen te kunnen krijgen. Wij nemen daarom nu al voor de zomer contact op met alle sportclubs of zij wellicht dit jaar eerder dan anders de trainingen voor het nieuwe schooljaar kunnen plannen. Mogelijk kunnen jullie als ouders daar ook nog invloed op uitoefenen. Dan kunnen jullie ook eerder het verzoek voor sportvervoer doen en kunnen wij zo snel mogelijk gaan plannen. Vast dank voor jullie moeite daarin.

Vakantieopvang

Kan ik vakantieopvang doorgeven voor de zomervakantie?

Geef zo reëel mogelijk op
Tot en met zondag 7 juni kon je de opvang die je nodig hebt in de zomervakantie zowel opgeven áls annuleren. We merken dat er tot nog toe veel meer vakantieopvang is aangevraagd dan in voorgaande jaren. Mogelijk komt dit doordat veel gezinnen niet op vakantie gaan dit jaar, of doordat ouders eerst wat ruimer opgeven om nog een slag om de arm te houden voor de vakantie. Het kan hierdoor zijn dat de vraag groter wordt dan onze wettelijk toegestane capaciteit. Het verzoek is geweest hier nog even kritisch naar te kijken. Om keuzes te maken en de dagen te annuleren waarvan je niet zeker weet of je er echt gebruik van wilt maken.

Puntentegoed wordt naar rato geminderd over de periode van 16 maart tot 11 mei
In de periode van 16 maart tot 11 mei hebben we alleen noodopvang geboden. Het inzetten van je vakantiepunten voor vakantieopvang was toen daardoor niet mogelijk. Gezien het feit dat jullie kosten in die periode volledig zijn vergoed zullen wij de opgebouwde punten over die periode naar rato afboeken. Dit lijkt ons redelijk en het helpt daarnaast om te voorkomen dat er een te grote vraag ontstaat in verhouding tot de capaciteit die we kunnen bieden in het resterende deel van het jaar, zeker in verhouding tot de toename die we zien in de aanvragen. Hieronder vind je een staatje met de verrekening van de punten. De punten zijn er nu nog niet vanaf gehaald in Mijn Bink, dat gebeurt uiterlijk woensdag 17 juni.

Uitleg en rekenvoorbeelden

Gegevens / uitgangspunten:

  • Dit jaar 2020 telt 366 dagen.
  • De totale “coronaperiode” (voor deze berekening) loopt van 16 maart tot 11 mei en bestaat uit 56 dagen.
  • Als de looptijd van het contract niet de gehele coronaperiode bevat, rekenen we alleen de dagen van het contract die wel binnen die periode vallen.
  • We ronden de punten af op een kwart punt.

Voorbeeld 1: Het contract loopt over de volledige coronaperiode
(in dit voorbeeld zijn 110 punten toegekend aan een contract)
De looptijd van het contract bevat de volledige coronaperiode, zijnde 56 dagen.
56 coronadagen/366 dagen is 15,3%.
Naar rato boeken we dan 15,3% van het toegekende aantal punten af.
15,3% van 110 is 17.
Er worden 17 punten in mindering gebracht.

Voorbeeld 2: Het contract is gestart op 1 mei
(in dit voorbeeld zijn 110 punten toegekend aan een contract)
1 mei tot 11 mei is 10 dagen.
10 coronadagen/366 dagen is 2,73%.
Naar rato boeken we dan 2,73% van het toegekende aantal punten af.
2,73% van 110 is 3.
Er worden 3 punten in mindering gebracht.

Achtergrond informatie puntensysteem
Bij de meeste bso contractsoorten die wij kennen, krijgen ouders een vrij besteedbaar tegoed dat inzetbaar is in de vakanties en/of in de schoolweken. Het tegoed wordt weergegeven in punten. Iedere punt staat voor 1 uur opvang.
Het aantal punten is gebaseerd op een heel kalenderjaar. Loopt de contractperiode korter dan een jaar, dan wordt het aantal punten naar rato berekend.

Voorbeeld bso combicontract
Per afgenomen opvangdag krijgt de ouder 10 opvangdagen om zelf in te zetten in de vakanties (of indien mogelijk in de schoolweken als extra dag).
Dus 10 dagen x het aantal uren van een vakantiedag is de hoeveelheid tegoed in punten per afgenomen opvangdag.
Per plaats bestaan er verschillende openingstijden in de vakanties. Daarom zijn er ook 3 verschillende puntenberekeningen:
Hilversum: 10 dagen x 10,5 uur = 105 punten per opvangdag
Soest: 10 dagen x 11 uur = 110 punten per opvangdag
Soesterberg en Huis ter Heide: 10 dagen x 11,5 uur = 115 punten per opvangdag

Inplannen vakantieopvang
De vakantieopvangdagen zijn pas definitief als we een planning hebben kunnen maken en de dagen door de vestiging zijn goedgekeurd in Mijn Bink. Mocht blijken dat we toch nog met meer vraag naar vakantieopvang te maken hebben dan we kunnen bieden, dan krijgen de dagen die aangevraagd zijn op je normale contractdagen voorrang. Andere jaren was het na de deadline van opgeven ook nog wel eens mogelijk om in overleg met de vestiging extra opvangdagen te regelen. Dit jaar is dat door corona en alle effecten daarvan écht niet mogelijk. Uiterlijk zondag 7 juni kon je dus je aanvraag in Mijn Bink zetten en deze is dan leidend.

Compensatieregeling

Voor wie is de compensatie bedoeld?     

Voor alle ouders die normaliter gebruikmaken van kinderopvang (kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) of van de peuterspeelzaal, kinderopvangtoeslag of peuteropvangtoeslag ontvangen én hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Op dit moment is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag of peuteropvangtoeslag ontvangen nog niet volledige duidelijkheid. In de intentieverklaring die de branche kinderopvang met het ministerie overeenkwam wordt gesproken over compensatie voor alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Blijft de compensatieregeling tot 8 juni van kracht?

De compensatieregeling van de overheid blijft tot 8 juni van kracht. Dit geldt voor iedereen die kinderopvangtoeslag of een vergoeding van de gemeente ontvangt én de facturen blijft betalen. Ongeacht of je alweer volledig gebruik maakt van de opvang of dat je nog maar deels gebruik kunt maken van de opvang. Maak je gebruik van kinderopvang via een gemeentelijke regeling in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, dan krijg je een vergoeding via de gemeente. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni voor je eigen bijdrage tot het maximum uurtarief.

Wanneer wordt de compensatie van de eigen bijdrage betaald?

Als je recht hebt op een vergoeding (compensatie van de eigen bijdrage) via het SVB, ontvang je eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat je de vergoeding in één keer op 8 juli ontvangt op je rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kun je vanaf 20 juni a.s. naar de website van de SVB gaan waar je kunt inloggen met je DigiD (Mijn SVB). Ook kun je hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend. Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat je kunt bellen met vragen die je niet terugvindt op de website. Zie ook https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang.

Maak je gebruik van kinderopvang via een gemeentelijke regeling in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, dan krijg je een vergoeding via de gemeente. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni voor je eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Uitbetaling vindt plaats via Bink en wordt medio juni overgemaakt naar het bij ons bekende rekeningnummer.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren, wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug en moet ik zelf actie ondernemen?

Hieronder staan de verschillende situaties uitgewerkt:

Voor ouders met een kind op de bso en/of kdv die kinderopvangtoeslag ontvangen
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is als volgt. Je betaalt altijd het gehele bedrag van de factuur aan ons als kinderopvangorganisatie. Een deel van deze kosten wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor eigen rekening, dat is de eigen netto ouderbijdrage.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen netto ouderbijdrage tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor de gehele periode van 16 maart tot 8 juni. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat maximum uurtarief € 8,17 per uur en voor bso € 7,02 per uur. Ons uurtarief ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen tot 11 mei het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij jullie in rekening brengen. Het bedrag boven het maximum uurtarief, wat niet door de overheid vergoed wordt, heeft Bink tot 11 mei als tegemoetkoming zelf vergoed aan de ouders. Of organisaties ook dit deel na 10 mei nog zouden vergoeden was landelijk nog niet bepaald. Inmiddels zijn hier richtlijnen voor. Deze richtlijnen houden in dat de compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang vervalt. Voor de buitenschoolse opvang vervalt deze boven-fiscale compensatie in principe ook. Mochten er echter ouders zijn die veel minder gebruik kunnen maken van de buitenschoolse opvang (uitgaande van de reguliere bso tijden aansluitend op het normale hele dag rooster van de scholen) dan waarvoor ze uiteindelijk naar verhouding zelf betalen (dus na aftrek van de compensatie van de overheid en de kinderopvangtoeslag), dan kunnen deze ouders als zij dit willen dit bij ons aangeven. Wij gaan dan met deze ouders in gesprek. Ons verzoek is om dit niet nu meteen te doen, maar eerst ook de komende periode af te wachten en pas als de scholen weer volledig zijn begonnen, e.e.a. te bezien vanuit het totaalplaatje voor deze periode.

Je hoeft in principe niets te doen. Je hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het geld dat je ontvangt van de overheid wordt 8 juli overgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt.

Het bedrag dat je van Bink ontvangt over de periode van 16 maart tot 11 mei, maken we maken we uiterlijk in de maand juni over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal in Hilversum en een inkomen lager dan € 57.239 die kinderopvangtoeslag ontvangen
Omdat het uurtarief gelijk is aan het maximum uurtarief van € 8,17 kom je in aanmerking voor de vergoeding van de netto ouderbijdrage via de Rijksoverheid. Het geld dat je ontvangt van de Rijksoverheid wordt 8 juli overgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt.

Voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal in Hilversum en een inkomen hoger dan € 57.239 die kinderopvangtoeslag ontvangen
De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor peuteropvang is dat € 8,17 per uur. Ons uurtarief ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij je in rekening brengen. Het bedrag dat je van Bink ontvangt over de periode van 16 maart tot 11 mei, maken we uiterlijk in de maand juni over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Het geld dat je ontvangt van de Rijksoverheid wordt 8 juli overgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt.

Voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal in Soest of Soesterberg en kinderopvangtoeslag ontvangen
Omdat het uurtarief gelijk is aan het maximum uurtarief van € 8,17 kom je in aanmerking voor de vergoeding van de netto ouderbijdrage via de Rijksoverheid. Het geld dat je ontvangt van de Rijksoverheid wordt 8 juli overgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt.

Voor ouders die peuteropvangtoeslag ontvangen
Je netto-ouderbijdrage wordt volledig gecompenseerd door de gemeente. Uitbetaling vindt plaats via Bink en wordt half juni overgemaakt naar het bij ons bekende rekeningnummer.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen
De compensatieregeling van de overheid geldt voor iedereen die kinderopvangtoeslag of een vergoeding van de gemeente ontvangt. Voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of gemeentelijke bijdrage was de overheid de mogelijkheden aan het onderzoeken en hier zou later op teruggekomen worden. In de intentieverklaring die de branche kinderopvang met het ministerie overeen kwam wordt gesproken over compensatie voor alle ouders, dus gingen wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog opgelost zou worden. Intussen maak ik mij - als bestuurslid van de BMK (de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) – er steeds zeer hard voor dat er ook voor deze groep compensatie komt. Helaas is er op dit punt nog steeds geen harde toezegging. BOinK (de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), waarmee de BMK nauw samenwerkt op dit vlak, heeft een meldpunt opgericht en heeft deze groep ouders opgeroepen om zich vóór 15 mei bij hen te melden en een vragenlijst in te vullen: https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang/vragenlijst-ouders-geen-vergoeding-kinderopvang. Dit helpt BOinK en de andere branchepartijen om deze groep naar het ministerie zichtbaarder te maken en zich verder in te spannen ook voor deze groep compensatie te regelen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij je.

Wat doe ik bij daling van inkomen?

Wanneer je inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting is het verstandig om wel actie te ondernemen en dit als je kinderopvangtoeslag ontvangt, zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Of als je peuteropvangtoeslag ontvangt, door te geven aan Bink via onze afdeling plaatsing. Wanneer je inkomen daalt, krijg je namelijk een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. In het geval van peuteropvangtoeslag wordt je eigen bijdrage lager.

Wat als ik een probleem heb met betalingen?

Mocht je, ondanks de compensatieregeling, toch tegen een probleem aanlopen in het betalen van de factuur, dan verzoeken we je contact op te nemen met onze afdeling debiteuren, telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 035 683 44 99 of per e-mail debiteuren@binkkinderopvang.nl.

Noodopvang

Is er nog noodopvang na 1 juli?

Per 1 juli stoppen ook de laatste onderdelen van de noodopvang. We zijn heel blij dat we al die tijd opvang hebben kunnen bieden aan ouders die in cruciale beroepen werken en deze extra opvang nodig hadden. Mocht je zelf tot die groep behoren en ook na 1 juli nog behoefte hebben aan meer opvang dan je contract biedt, dan kun je natuurlijk een aanvraag voor meer opvang indienen op de gebruikelijke wijze.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren